Scream – China, 2016 – overview

Scream aka 玩命剧组 – is a 2016 Chinese horror film directed by Li Dewei and Yang Shouxin. It stars Wang Xiaohu, Sun Bo, Mei Xue, Bai Hezhen, Yang Jun and Li Suyun. Three young women are hired …

Read More